Blog

Gerard's blog

Maandag 03 Oktober 2016

Eerst zaaien, dan oogsten (oktober 2016)

Zo lang er (IT-)leveranciers bestaan, zo lang is het ook nodig om een User Group te hebben voor die specifieke community. Naast de kernwaarden informeren en verbinden valt vooral ondersteunen in de categorie ‘zaaien om te oogsten’. Dit geldt voor de individuele gebruiker, het interne gebruikersplatform, de organisatie als geheel, de (inter-)nationale keten waartoe de organisatie behoort, de Special Interest Group en de User Group.

Sinds jaar en dag is er verloop in de lokale Oracle organisatie, minimaal per nieuw fiscaal jaar. Door de intensere boodschap op Oracle evenementen en veranderingen in de markt lijkt er recent meer sprake van verloop dan afgelopen jaren. Het gevaar voor organisaties bestaat dat niet het beste advies naar boven komt om investeringen uit het verleden optimaal te laten renderen. Deze notie is besproken met diverse productgroepen binnen Oracle. Maximale medewerking is toegezegd om gebalanceerde keuzes te kunnen maken voor een maximaal rendement van investeringen. De hulp van de User Community komt ook hier om de hoek kijken om de onafhankelijke rol te kunnen invullen. Schroom derhalve niet om ervaringen te delen; uitgangspunt is discretie.

 

Meer feedback van de gebruiker

Kort voor Oracle Open World 2016 zou aanvangen ontving ik een uitnodiging om deel te nemen aan een focusgroep rondom Cloud. Een oproep aan de community voor feedback en suggesties heeft helaas niets opgeleverd. Uiteraard was het met of zonder input belangrijk om aan tafel te zitten. De door mij bijgewoonde sessie bestond uit een enkele gebruikersorganisatie, partners en college User Groups. Oracle is vanuit klantenperspectief begonnen met een initiatief getiteld “Guided Journey”. Begonnen is voornamelijk met SaaS. De andere onderdelen van Cloud zullen snel volgen. Binnenkort krijgen de deelnemers aan de focusgroepen de URL toegestuurd om indringender te kunnen kijken en daarna feedback te geven. Hierbij wil ik bestaande gebruikers of organisaties die in het verkrijgingsproces zitten uitnodigen om mee te kijken en invloed te hebben op ondersteuning voor en na verkrijgen van gebruiksrecht. Nog een succes van het jarenlange oogsten en de vooruitstrevende koers van OBUG om de User Community niet statisch, maar dynamisch te informeren, verbinden en ondersteunen.

Oracle Open World 2016 heeft meer dan ooit aangetoond dat de lokale User Group als antenne naar de markt gezien wordt. Als er een label te plakken valt is dat als trusted advisor.

Aangezien het, alleen al fysiek gezien, onmogelijk is om met een beperkte groep alle vertegenwoordigde producten uitputtend te kunnen belichten beperkt onderstaande reflectie op Oracle Open World 2016 zich tot hoofdlijnen

 

Bemoedigend

 • Een omslagpunt is bereikt waarbij klanten het podium konden en wilden pakken om te vertellen over live situaties. Het aantal Oracle sprekers is daarom bewust, en terecht, ingeperkt
 • De SaaS suite heeft de gelederen kunnen sluiten door het beschikbaar komen van sleutel functionaliteiten van SCM en de toevoeging van een e-commerce suite.
 • De “chip to click stack” lijkt nu echt van de vloer te komen. IaaS generatie 2 moet die belofte gaan vervullen
 • Data heeft de toekomst. Oracle benoemt dit als “Adaptive Intelligence”. De analyse modellen zijn logisch en Oracle geeft aan waarde te blijven creëren waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen
 • Naast Larry Ellison heeft ook Gretchen Alarcon dit fenomeen gedemonstreerd met aannemelijke use cases. Hoe snel deze functionaliteit ook (effectief) ingezet kan worden is niet uit de doeken gedaan

Opmerkelijk:

 • De behoefte om te neigen naar volledige (Cloud) Suites. De afgelopen periode laat zich dat vooral aanzien bij de combinaties HCM/ERP en ERP/EPM
 • Dat de driving force van het User Experience-team nog niet geïntegreerd is met de rest van de conferentie
 • De rust die gecreëerd is op de vendor showcase door de demostations voor een belangrijk deel te verplaatsen naar functionele gebieden zoals ERP-, HCM, CX-Central. Een flinke verbetering

Bezorgdheid

 • Met een immer uitdijend productportfolio is de zorg niet of de techniek voor elkaar komt, daar heeft Oracle inmiddels een goed trackrecord opgebouwd. Nee, de zorg is of Oracle het aanbod kan omzetten in aansprekende proposities.
 • IaaS moet gaan werken. Dat horizontale integratie binnen de technologische lagen (Saas en Paas) wenselijk is voor organisaties is inmiddels helder. In hoeverre er behoefte is aan verticale integratie is nog niet te voorspellen.
 • Klantrelatie: Van oudsher zijn organisatie die oplossingen van Oracle betrekken milder voor andere leveranciers dan voor Oracle

 

Evolutie van de Community Portal

Consistentie is regel nummer 1 die we hanteren bij het informeren, verbinden en ondersteunen van de Community. Dit betekent dat we inmiddels aan de vooravond staan van de volgende zichtbare aanpassing: de nieuwssectie op de homepage. Consistentie gaan we op dit onderdeel toepassen door vereenvoudiging en vooral beperking toe te passen. Aansluitend zal de samenstelling van het onderdeel nieuwssectie heroverwogen worden. De voortgang daarvan kan t.z.t. vanzelf opgemerkt worden. Wat betreft relevante en exclusieve content is Oracle Open World aangegrepen om dit bij de diverse productlijnen onder de aandacht te brengen. De redactie investeert om voor het eind van dit kalenderjaar ook hier te kunnen oogsten. Tenslotte wil ik een ieder die zich betrokken voelt bij de Oracle User Community, lid – niet lid – partner of Oracle, oproepen om zich te registreren op de Community Portal en een bijdrage te leveren qua content of ontwikkelrichting. Zegt het voort!

 

                                                                                                                                       Gerard Stam

 

 

 

Opmerkzaam opgemerkt (juli 2016) 

“Belofte maakt schuld” is “een waarheid als een koe”. Opmerkingen, uitdrukkingen die we dagelijks, oprecht, gebruiken. Het nakomen lijkt van een andere orde. Te vaak verzanden initiatieven door de waan van de dag. Juist dat wil het OBUG-bestuur voorkomen en toch is dat wat er kortstondig gebeurde. Karl Raats heeft 20 april 2016 een uiteenzetting gegeven wat een community is en wat de valkuilen zijn als de zelfbenoemde community zich niet als een (h)echte community gedraagt. Des te opmerkelijker zijn de internationale reacties op de community portal, met name OBUG’s propositie: The Oracle Community.

Zonder afbreuk te doen aan de merknaam (OBUG) en de propositie (The Oracle Community) zijn of worden kleine, doelmatige, aanpassingen gedaan aan de homepage. Nadrukkelijker komt in de tagline naar voren dat het merk OBUG de Benelux regio omvat en geen ambities heeft om het territorium te vergroten. De symbolen die de kernwaarden (deskundig, verbindend, ondersteunend) weergeven komen prominenter in beeld. Daarnaast verandert de foto naar een uitnodigender karakter. 

Internationaal is interesse getoond door User Groups uit Europa, Afrika, Midden-Oosten en Noord-Amerika. Een korte versie van OBUG’s rebranding avontuur zal mogelijk navolging krijgen in andere regio’s. Een kleine regio blijkt toch het verschil te kunnen maken.

 

In de pijplijn 

Na het verhelpen van de kinderziektes en synchroniseren van de ledenadministratie zijn we nu ook in staat om de nieuwsbrief op een toepasselijker manier samen te stellen en distribueren. Het resultaat daarvan is of komt op korte termijn beschikbaar. De focus kan nu verlegd worden naar de bijdragen van de community, zowel intern (OBUG) als extern (Oracle, Partners, Collega User Groups). Door niet alles tegelijk op te pakken maar geleidelijk en schaalbaar te werk te gaan zal de community portal groeien naar een bron van exclusieve informatie en mogelijk zelfs een ontmoetingsplaats. Dat laatste (ontmoetingsplaats) gaan we eerst verkennen met de SIG-leaders. Jij als betrokkene, geïnteresseerde nodig ik van harte uit om jouw bijdrage te leveren aan de community in de vorm van feedback, input, nieuwsartikelen, blogs of anderszins. Schroom niet en neem contact met ons op.

 

                                                                                                                           Gerard Stam

 

 

A dream come true (april 2016)

Volgens de woordenboekverklaring is een user group een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. OBUG bestaat (dus) vanwege, door en voor de leden en de gezamenlijke belangen van Oracle-gebruikers. Verbinden lijkt de belangrijkste bouwsteen voor het bestaansrecht en tegelijk de entiteit als verening. Inzet van middelen wordt betaald met ledengelden, als bestuur zijn we ons dat zeer bewust en gaan terughoudend om uitgaven. 

Na bijna negen jaar voorzichtigheidsbeginselen en teleurstellingen in wat we bereikt hebben om de verbinding via een community-portaal optimaal te faciliteren werd het tijd om een flinke stap te maken. Aspecten uit de uitgevoerde audit zijn ter harte genomen en omgezet in daden. Het nieuw community-portaal waar u nu naar kijkt is het levend bewijs dat de verbinding optimaal ondersteund kan worden. Samen met mijn collega bestuursleden ben ik erg verheugd met de nieuwe mogelijkheden die we jullie ter beschikking kunnen stellen en ook ons het leven makkelijker maken door met één systeem te hoeven werken. Helaas maar onvermijdelijk zijn een aantal onderdelen waaronder het forum nog niet operationeel. We zijn is er zeker bewust van en werken eraan om alle faciliteiten zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Ten eerste hoop ik van ganser harte dat jullie het portaal mooi vinden, het potentieel ervan inzien en ten tweede wacht ik in spanning af wie als eerste over de brug komt en een actieve, incidentele of structurele bijdrage wil en gaat leveren.

Communicatie is twee-weg-verkeer. We verzoeken u om de moeite te nemen om opnieuw connectie te maken en uw situatie en interesses met ons te delen. Onze belofte is om meer gericht te communiceren maar hebben jullie hulp daarbij echt nodig.

                                                                                                                             Gerard Stam

Gerard Stam
Gerard Stam

Naast partner, vader, familielid, vriend en professional bij en voor de gemeente Rotterdam vrijwilliger voor de Oracle gemeenschap, obug in het bijzonder. Ruim dertig jaar ervaring op het gebied van Business (m.n. bedrijfsvoering) en IT alsmede het snijvlak van Business en IT. Ik heb de stellige overtuiging dat iedere organisatie die gebruik maakt van IT(dienstverlening) zich moet verenigen met concollega gebruikers. Vanuit die optiek sinds 2008 vanuit de Benelux regio, als bestuurslid obug, wereldwijd actief voor de Oracle gemeenschap. Aangezien stil staan terugval betekend heb ik een open blik en schuw vanuit die optiek veranderingen en het gesprek daarover niet. De rol binnen de obug is een vrijwilligersrol die hoofdzakelijk in vrije tijd en zonder vergoeding invulling gegeven wordt. Om de beschikbare tijd optimaal te gebruiken zoek ik naar een balans tussen bijdragen via diverse kanalen zoals nieuwsbrieven, blogs en persoonlijke bijeenkomsten.

Blijf op de hoogte

Meld je hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.